Firmenlogo

Tiráž

Tiráž

H. Costenoble GmbH & Co. KG · Rudolf-Diesel-Strasse 18 · 65760 Eschborn, Německo
Telefon: +49 (0)6173/9373-0 · Fax: +49 (0)6173/9373-30
E-mail: service@costenoble.de · Internet: www.costenoble.de
Jednatelé: Markus Claas, Dr. Jörg Uebe

Ident. č. plátce DPH: DE 114 343 481
DIČ: 46 31 030 086
Soudní příslušnost: Frankfurt nad Mohanem
Obvodní soud Frankfurt nad Mohanem HRA 19182

Webdesign:

Heislitz Creative Solutions · An der Urbansmühle 1 · 65795 Hattersheim am Main
Telefon: +49 (0)6190 80591-0 · Fax: +49 (0)6190 80591-99
Internet: www.heislitz.com

Zřeknutí se práv:

Tyto webové stránky jsou provozovány společností H. Costenoble GmbH & Co. KG; veškerá práva na tyto webové stránky nebo z těchto webových stránek vyplývající přináleží společnosti H. Costenoble GmbH & Co. KG. Uživateli jsou webové stránky a soubory dávané k dispozici ke stažení poskytovány výhradně „jak leží a běží“ a do zákonem přípustné míry bez jakékoli (výslovné nebo vyplývající) záruky, příslibu nebo ručení. Veškeré informace o produktech nebo další informace zveřejňované prostřednictvím těchto webových stránek jsou společností H. Costenoble GmbH & Co. KG dávány k dispozici na základě nejlepšího vědomí. Žádné z těchto informací však, do zákonem přípustné míry, nezakládají žádnou záruku, příslib ani ručení ze strany společnosti H. Costenoble GmbH & Co. KG ani uživatele nevyvazují z povinnosti provádět vlastní zkoumání a zkoušky. Společnost H. Costenoble GmbH & Co. KG není odpovědná a nepřebírá nijaké ručení za nepřímé, náhodné následné škody, které vznikly prostřednictvím nebo v důsledku použití těchto webových stránek. Jestliže není výslovně stanoveno jinak, tyto webové stránky a jejich obsah, materiály a informace nemění všeobecné obchodní podmínky společnosti H. Costenoble GmbH & Co. KG. Společnost H. Costenoble GmbH & Co. KG může tyto webové stránky podle vlastního uvážení a bez převzetí odpovědnosti kdykoli a bez předchozího oznámení zcela nebo částečně změnit nebo odstavit z provozu a není povinna tyto webové stránky aktualizovat. Uvedením odkazu na cizí webové stránky („hypertextové odkazy“) si společnost H. Costenoble GmbH & Co. KG nepřivlastňuje předmětné webové stránky ani jejich obsah. Společnost H. Costenoble GmbH & Co. KG dále nenese odpovědnost za dostupnost těchto webových stránek nebo jejich obsahu. Přechod na tyto webové stránky přes hypertextové odkazy probíhá na vlastní riziko uživatele. Veškeré právní nároky nebo procesy ve spojení s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním podléhají ustanovením zákonů Spolkové republiky Německo s výjimkou ustanovení mezinárodního soukromého práva.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti H. Costenoble GmbH & Co. KG, stav k červenci 2009:

1. Platnost: Na prodej našeho zboží a našich dalších služeb se vztahují výhradně následující všeobecné obchodní podmínky. Odlišné nákupní podmínky objednatele se tímto výslovně odmítají. Nejpozději při převzetí našeho zboží nebo našich dalších služeb se tyto obchodní podmínky považují za bezvýhradně přijaté ze strany objednatele, a to i v případě předchozích námitek. Odchylky od těchto obchodních podmínek vyžadují pro svou účinnost náš výslovný písemný souhlas pro každou jednotlivou smlouvu. Tyto obchodní podmínky platí pouze ve vztahu k podnikatelům ve smyslu § 14 německého Občanského zákoníku, právnickým osobám podle veřejného práva nebo veřejnoprávním zvláštním subjektům ve smyslu § 310 odst. 1 nemeckého Občanského zákoníku.

2. Nabídka: Naše nabídky jsou uváděny nezávazně. Ukázky a zkušební vzorky jsou nezávazné. Jestliže v potvrzení zakázky není uvedeno jinak, neposkytujeme žádnou záruku kvality jakéhokoli druhu s výjimkou toho, že zboží odpovídá jeho standardní jakosti. Produkty jsou dodávány ve standardních obalech, a proto si v závislosti na objednávaném množství vyhrazujeme právo dodat vyšší nebo nižší objem dodávky až do 2,5 % včetně. Pro výpočet je směrodatná hmotnost uvedená, resp. stanovená prodejcem, resp. výrobcem.

Kupní smlouvy vznikají až po písemném potvrzení zakázky z naší strany nebo na základě realizované dodávky bez dalšího vyjádření.

3. Ceny: Jestliže není smluveno jinak, platí ceny platné v den dodávky nebo poskytnutí výkonu, k nimž se připočítává aktuální zákonem stanovená daň z přidané hodnoty. Jestliže není smluveno jinak, ceny se rozumí jako ceny při dodávkách zboží z výroby nebo skladu včetně našeho standardního obalu. Jestliže není smluveno jinak, objednatel nese náklady na zaslání a na veškeré daně, cla a poplatky spojené s dodávkou s výjimkou nákladů na dodatečné plnění.
Jestliže je přislíbena dodávka zboží bez dovozného, považuje se za bez dovozného na přijímací stanici objednatele, výhradně pro dodávku na příjem zboží, aniž by se tím dojednávala změna místa plnění podle článku 11. Vícenáklady vyplývající ze zvláštního způsobu zaslání požadovaného objednatelem (např. expresní zásilka, spěšná zásilka, letecká doprava) jdou na jeho vrub.

4. Zaslání: Přechod rizika: Zaslání probíhá vždy na riziko objednatele. Při předání zboží dopravní společnosti, nejpozději při opuštění našeho závodu nebo skladu (v případě přímého prodeje při opuštění závodu nebo skladu našeho subdodavatele) přechází riziko na objednatele.

5. Dodávka zboží: Námi uváděné dodací termíny vyjadřují vždy předpokládané datum dodání, o jehož dodržení se budeme snažit. Smluvené dodací termíny platí pouze za předpokladu včasného vyjasnění veškerých jednotlivých aspektů zakázky a včasného splnění veškerých povinností objednatele. Při zaviněném nedodržení výslovně písemně smluveného dodacího termínu nám objedatel písemně stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu. Jestliže tato dodatečná lhůta nebude z našeho zavinění dodržena, objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Nároky objednatele na náhradu škody v důsledku prodlení se stanovují podle článku 10.

Námi nezaviněné okolnosti nebo události, které i přes vyžadovaná předběžná opatření dodávku zpozdí, znemožní nebo neúnosně znesnadní, jako například válka, vyšší moc, přírodní síly, nehody, dopravní nebo provozní poruchy, nedostatek surovin nebo energie, stávka nebo blokáda, nás vyvazují z povinnosti zboží dodat, i pokud k nim dojde u našich subdodavatelů, na dobu trvání dané překážky a na přiměřenou dobu následného rozběhu. Jestliže lze předpokládat, že daná překážka nepomine za přiměřenou dobu, jsme oprávněni odstoupit zcela nebo částečně od smlouvy, aniž by tím vznikla naše povinnost k dodatečné dodávce.

Pokud se objednatel dostane do prodlení s převzetím nebo poruší zaviněně jiné povinnosti součinnosti, jsme oprávněni požadovat případné navíc vynaložené náklady včetně náhrady škody. Tímto nejsou dotčeny případné další nároky.

6. Úhrada: Naše faktury za dodávky zboží jsou splatné v rámci smluvených platebních lhůt. Naše faktury za služby a licenční poplatky jsou splatné do 10 dnů po datu vystavení faktury bez odpočtu.

Včasnost úhrady se posuzuje podle příjmu dané částky k naší bezvýhradné dispozici. Šeky přijímáme pouze za účelem splnění povinností. Úhrady formou výměny jsou vyloučeny. Při překročení platební lhůty nebo při neúplné včasné úhradě se objedatel i bez upomínky dostává nejpozději 30 dní po datu splatnosti a doručení faktury do prodlení. Jsme oprávněni, aniž by tím byly dotčeny další nároky, od počátku prodlení požadovat úroky ve výši 8 % nad platnou základní úrokovou sazbou podle § 247 německého Občanského zákoníku. Jestliže se objednatel nachází v prodlení s úhradou nebo vyvstanou pochybnosti o jeho platební schopnosti, jsme oprávněni stanovit veškeré pohledávky vůči němu za okamžitě splatné nebo požadovat složení záruky též již před dodáním, zcela nebo částečně zadržet nevykonané dodávky v rámci této nebo i dalších smluv nebo také po neúspěšném uplynutí námi stanovené přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od stávajících smluv.

Objednatel může může započítávat pouze nesporné nebo právoplatně zjištěné pohledávky nebo uplatňovat právo výhrad pouze kvůli takovým nárokům, které spočívají na stejném smluvním vztahu.

7. Vlastnická práva: Dodané zboží zůstává až do úplné úhrady kupní ceny a vyrovnání veškerých stávajících nebo v budoucnosti vyvstalých pohledávek z obchodního styku s objednatelem v našem vlastnictví (zboží s výhradou). Objednatel je oprávněn zboží s výhradou v rámci řádného obchodního provozu prodat, jestliže splní své smluvní povinnosti vůči nám. Není mu dovoleno takové zboží zastavit nebo převést jako záruku; každý zásah třetí osoby do našich vlastnických práv nám musí neprodleně sdělit.

Jestliže objednatel nesplní své smluvní povinnosti vůči nám, jsme navíc oprávněni vyžadovat vydání daného zboží s výhradou; objednatel v tomto smyslu nemá právo k jeho držení. Objednatel nám již při koupi zboží s výhradou postupuje pohledávky vůči jeho zákazníkům, které vyplývají z jeho dalšího prodeje nebo z jiného právního důvodu, a to včetně veškerých akcesorických práv. Zůstává s výjimkou odvolání oprávněn k vymáhání pohledávek nám postoupených. Objednatel je povinnen nám na vyžádání sdělit výši svých pohledávek a jména dlužných třetích stran.

Při zpracování zboží s výhradou jsme považováni za výrobce a získáváme vlastnictví předmětné nové věci. V tomto případě přechází čekatelské právo objednatele z koupené věci na nově vyrobenou věc. Jestliže zpracování proběhne s použitím dalších materiálů, získáváme spoluvlastnické právo na vyrobené věci v poměru hrubé účetní hodnoty zboží s výhradou k hrubé účetní hodnotě ostatních použitých materiálů. Pokud se v případě spojení, smísení nebo propojení s jinou věcí tato věc má považovat za hlavní věc, přechází spoluvlastnické právo k této věci na nás v rozsahu hrubé účetní hodnoty daného zboží s výhradou. Jestliže hodnota na nás přenesených záruk naše celkové pohledávky vůči objednateli o více než 10 %, jsme na vyžádání objednatele kdykoli připraveni práva ze záruk podle naší volby do této míry převést zpět na objednatele.

8. Informace: Poradenství: Veškeré ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnostech použití našeho zboží jsou uváděny na základě nejlepšího vědomí. Objednatel není vyvázán z povinnosti přesvědčit se sám vlastní kontrolou o vhodnosti zboží k jím zamýšlenému účelu použití.

9. Nároky z vad: Nároky objednatele vyplývající z vad jsou platné za předpokladu, že objednatel řádně splnil své povinnosti na přezkum a podání reklamace podle § 377 německého Obchodního zákoníku. Reklamaci je třeba odeslat nám písemně ve lhůtě tří dnů. Při zřejmých vadách podle § 377 německého Obchodního zákoníku počíná reklamační lhůta od obdržení zboží, při vadách, které se projeví později, od okamžiku jejich rozpoznatelnosti. Promlčecí lhůta pro nároky z vad činí 12 měsíců od expedice dané věci. Promlčecí lhůta v případě regrese podle §§ 478, 479 německého Občanského zákoníku tímto zůstává nedotčena.

Nároky objednatele vyplývající z vad jsou vyloučeny, pokud daná vada vznikla tím, že dodané zboží nebylo přepravováno, skladováno, zpracováno nebo se s ním nemanipulovalo řádným způsobem. Nároky z vad dále nevyvstávají v případě přirozené amortizace nebo přirozeného opotřebení. Jestliže je na předmětu koupě vada již v okamžiku přechodu rizik, objednatel má nárok na odstranění vady nebo dodání bezvadné věci (dodatečné plnění) dle naší volby. Jestliže se dodatečné plnění nezdaří, je objednatel dle své volby oprávněn požadovat odstoupení nebo srážku z ceny. V ostatních aspektech se nároky na náhradu škody kvůli vadám řídí podle článku 10.

10. Odpovědnost: Neseme odpovědnost za úmyslné jednání a ve výši hodnoty zboží za hrubou nedbalost. Dále neseme odpovědnost v případě zaviněného porušení zásadních smluvních povinností a za obmyslné zamlčení vady. V případě porušení zásadních smluvních povinností z mírné nedbalosti je naše odpovědnost omezena do výše předvídatelných, typických smluvních škod. Odpovědnost za zaviněné usmrcení, tělesné nebo zdravotní poškození tímto zůstává nedotčeno; to platí také pro odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobky a zákona o léčivech. Další nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

11. Místo plnění: Místem plnění pro naše dodávky je příslušné místo odeslání. Místem plnění pro povinnost úhrady ze strany objednatele je Frankfurt nad Mohanem.

12. Aplikované právo: Soudní příslušnost: Pro veškeré právní vztahy mezi objednatelem a námi platí výhradně právo Spolkové republiky Německo vztahující se k právním vztahům tuzemských smluvních stran při vyloučení obchodního práva UN. Soudem příslušným pro veškeré právní spory je Frankfurt nad Mohanem. Objednatele však můžeme žalovat také u soudů náležejících do jeho obecné soudní příslušnosti.

13. Ostatní ustanovení: Jestliže by jednotlivá ustanovení byla neúčinná nebo neúplná, zůstávají tím ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se zavazují namísto daného neúčinného ustanovení přijmout takové právně přípustné ustanovení, které bude nejblíže finančnímu účelu daného neúčinného ustanovení, resp. doplní předmětné neúplné ustanovení.

 

Suche

Unser Sortiment

Eine Übersicht vieler Produkte unseres Sortiments mit wichtigen Daten und Kennzahlen finden Sie hier:

Unser Service für sie:

Sie haben eine Frage zu Produkten, Ihrer Branche oder einer speziellen Anwendung? Schreiben Sie uns:

Schreiben Sie uns

So finden Sie uns

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden